Yeni Yeniden Yapılandırmada Neler Var?

Yeni Yeniden Yapılandırmada Neler Var?


 Maliye Bakanlığı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi nedeniyle ülkemizde ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı ve mükelleflerin borç ödeme kabiliyetlerinin etkilendiği gerekçesiyle; bir önceki yeniden yapılandırmanın ilk iki taksitinin daha 31 Mayıs 2017'de ödenebildiğini dikkate almaksızın, yeni bir yeniden yapılandırma yasası hazırladı. Bu yasa, 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de 7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak yayımlandı.

Devletin hedefi toplam 115 milyarlık alacağı yeniden yapılandırma

Maliye Bakanlığı bir önceki yapılandırma yasasının kapsadığı dönemin sonu olan 1 Temmuz 2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasında vergi dairelerine borcu olan toplam 7.2 milyon kişinin 47 milyar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan 3 milyon kişi ve 23 milyar ve bir önceki yapılandırmadan faydalanması gerekirken başvuruda bulunulmayan toplam 43 milyarlık alacağını, yeni yapılandırma kanunu ile tahsil etmeye çalışacaktır. Devletin işinin zor olduğunu düşünmekle beraber, bekleyip görelim diyorum.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Yasa kapsamına, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait;
– Vergiler ve vergi cezaları, (2017 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 2. taksiti ve 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti dahil değildir.)
– Gümrük vergileri, idari para cezaları,
– Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri,
– Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve
– Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu gibi kanunlar gereğince verilen idari para cezaları,
– Bunlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar girmektedir.

02szt06a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Ödeme nasıl yapılacaktır?

Yeniden Yapılandırma Kapsamında, hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.
– Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu kanunun yayımı tarihinden (27 Mayıs 2017) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.
– Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.
– Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
1) 6 eşit taksit için (1,045),
2) 9 eşit taksit için (1,083),
3) 12 eşit taksit için (1,105),
4) 18 eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Başvuru zamanı ve ilk ödeme tarihi ne zaman?

Yeniden yapılandırma kapsamında başvurular ilgili idarelere 30.06.2017 tarihine kadar yazılı olarak yapılacaktır.
Yeniden yapılandırılan;
– Maliye Bakanlığı'na Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, İl Özel İdareleri'ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017,
– Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 31.08.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Önceki “yapılandırma kanunlarından” yararlananların durumu ne olacak?

Bu Kanun hükümleri;
– 5393 Sayılı Kanun'un geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
– 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar
ile 6736 Sayılı Kanun'a göre tahakkuk eden alacaklar, hakkında uygulanmayacaktır.