Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Tarih: 24.02.2017 

Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor. Devam eden ekonomik durgunluğu aşmak için iç ve dışta bir çok çalışmalar yaptığı gibi özellikle yatırımları artırmak için devamlı şekilde yeni kararlar alıyor, benim tabirimle yağmur gibi kararlar çıkıyor ve bizler bu kararları incelemeye, okurlarımıza açıklamaya yetemiyoruz, yetişemiyoruz, İnşallah bürokrasi yetişebilir. 

22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki karar,  3065 szayılı KDV kanunu, 4706-5510 sayılı kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununa uygulama ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.

1. Makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da 22.02.2107 tarihinden itibaren KDV den muaftır.

2. Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar arasına cazibe merkezleri eklenmiştir.

“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.”

Bu karar ile söz konusu 4 ve 5. Bölgedeki yatırımların biraz daha fazla artacağını, ülkenin her yöresinde sanayileşme açısından ve yatırım açısından eşitliğe doğru gidileceğini, istihdamın artacağını düşünüyorum. 

Kararda geçen 4 ve 5 ve 6. Incı bölge illeri ile 1-2 ve 3 üncü bölge illeri bilgi ve uygulamalar için aşağıda paylaşılmıştır.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat 

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Sivas

3. Cazibe merkezleri kapsamında üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesindeki yatırımlara da sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopaj destekleri ile gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi destekleri getirilmiştir.

4. Yukarıda belirtilen 4 ve 5 inci bölgelerde yapılacak yatırımlarda iplik, dokuma, apreleme, kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı, çağrı merkezleri ve veri merkezleri yatırımları da illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları başlıklı tablosuna dipnot olarak eklenmiştir.

Kararla getirilen madde aşağıdaki gibidir.

Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bentler ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“g) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

ğ) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.”

“13- Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.”

Bu madde, ilgili bölgelerdeki yatırımları ve istihdamı biraz daha artıracak bir madde olup, kararda yapılan düzenleme bu kadarla da kalmamaktadır.

Eski kararlara istinaden alınmış teşvik belgesi konusu yatırımların da bu hükümlerden yararlanması karar altına alınarak bir geçici madde ile aşağıdaki düzenleme yapılarak doğabilecek mağduriyetler giderildiği gibi hukukun lehte hükümlerin geriye yürürlüğü ilkesine de uyulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

5. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları tablosuna 2927 no. İle silah ve mühimmat imalatı da ilave edilmiştir.

6. Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Yukarıdaki düzenlemeye bir daha açıklamak isterim.

Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörlere ait tablo aşağıda verilmiş olup bu tablonun 15-37 sektör kodları dahilinde alınmış yatırım teşvik belgeleri  kapsamında

2017 YILINDA YAPILACAK YATIRIM HARCAMALARI İÇİN

 a.BİNA İNŞAAT HARCAMALARINDA KDV İADESİ

b. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlardaki yatırıma katkı oranları otomatikman 15 puan fazla olacak

c. Kurumlar veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 olacak yani 2017 yılında yapılan yatırımlar için belgedeki katkı oranına ek olarak 15 puan daha yatırıma katkı oranı hesaplanıp karın tamamı gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecek

d. Yine yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda da yatırıma katkı tutarı %100 oranında uygulanacaktır.

e. Bu uygulamadan faydalanmak için teşvik belgesine herhangi bir işlem yaptırmaya gerek yoktur, yani teşvik belgesine bu hükümler yazılmadan uygulama yapılacaktır.

Özellikle, yatırım teşvik işlemlerini takib eden personel ve muhasebe personile yönetici ve uygulayıcılarının dikkatini çekmek isterim.

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1

0121

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)                                                                                       

2

0500.0.04

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)                                                                                                                                                                                         

3

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)                                                                                                                                                                              

4

17

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)                                                                                                                                                       

5

18

Giyim eşyası imalatı                                                                                                                                                                                                                                          

6

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi                                                                                                                                                                                                                              

7

1911

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)                                                                                                                                                       

8

1912 ve 1920

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı                                                                                                                                                                                                               

9

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı                                                                                                                                                     

10

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                                

11

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                                                           

12

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı                                                                                                                                                                                                                  

13

2421

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                             

14

2423

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                          

15

2424

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı                                                                                                                                                                                                            

16

2429.1

Patlayıcı madde imalatı                                                                                                                                                                                                                                        

17

2511

İç ve dış lastik imalatı                                                                                                                                                                                                                                       

18

26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)                                                                                           

19

26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)                                                                                                                             

20

26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)                                                      

21

2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı                                                                                                                                           

22

2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı                                                                                

23

2691.2, 2691.3, 2693.1

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı                                                                                                                                                         

24

2695.1

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                          

25

2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı                                                                                                                                                                   

26

2695.1, 2699.2.06.30

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar                                                                                                                                                                           

27

2720, 273

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi                                                                                                                                                                                                     

28

28

Metal eşya                                                                                                                                                                                                                                                    

29

2812.2, 2813

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)                                                                                                                                                  

30

29

Makine ve teçhizat imalatı                                                                                                                                                                                                                                    

31

2929

Sınai kalıp                                                                                                                                                                                                                                                    

32

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı                                                                                                                                                                                                               

33

31

Elektrikli makine ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                                         

34

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                  

35

33

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı                                                                                                                                                                                                                  

36

34

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi                                                                                                                                                                                                                              

37

3530.0.15

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                               

38

3591 ve 3592

Motosiklet ve bisiklet üretimi                                                                                                                                                                                                                                

39

361

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)                                                                                                                                                                                              

40

361

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)                                                                                                                                                                                                      

41

5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04

Oteller                                                                                                                                                                                                                                                        

42

5510.3.01

Öğrenci yurtları                                                                                                                                                                                                                                              

43

6302.0.01

Soğuk hava deposu hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                   

44

6302.0.03

Lisanslı  depoculuk                                                                                                                                                                                                                                            

45

80 (809 hariç)

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)                                                                                                                                           

46

8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03

Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                                                                                                                                                    

47

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

49

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50

Seracılık

Karar, yayımı tarihinde yani 22.Şubat.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Normalde karar bir bütün halinde okuduğumuzda bazı düzenlemeleri anlamakta güçlük çekileceği endişesi ile karar, mevzuatla ilişkilendirilerek bu yazı hazırlanmıştır.

Yatırımcılara yeni yatırım ve istihdam imkanı sağlayan yatırımlarına devamları için milletimiz adına teşekkürler, uygulayıcılara ise başarılar diliyorum.

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi