Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler(1)

Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler(1)

Tarih: 18.10.2016 

2016 yılı Türkiye için epey zorlu bir yıl oldu. Olumsuzlukları uzun uzun saymaya lüzum yok. Ancak en son 15 Temmuz kalkışmasından sonra iki kredi derecelendirme kurumunun olumsuz notları, ülkeyi geren, ekonomide olumsuz etkileri artıran bir etmen olmuştur. 
Buna rağmen hükümet gerek olumsuz iktisadi koşulları ve gerekse haklı olsun olmasın bu tip yurt dışı saldırıların etkilerini azaltacak tedbirler almaya devam etmektedir. En son alınan tedbirlerden biri de yatırım teşvik mevzuatındaki değişiklikler ve bu değişikliklerin Kurumlar Vergisinde ne etki yapacağı ve nasıl tatbik edileceği hakkındaki tebliğlerdir. 

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 2016/9139 sayılı karar, Bakanlar Kurulunca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar 5.10.2016 tarih ve 29848 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
Kurumlar Vergisi 1 sayılı genel tebliğinde değişiklik yapan 10 sayılı genel tebliğ de 5.8.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Bana göre, bu iki tebliğ birbiri ile bağıntılıdır. Bu sebeple iki tebliği bir arada ele alarak bu yazıyı hazırlıyorum. Her iki tebliği ve bağlantılarını ele alalım. 

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 2016/9139 sayılı karar.
Bu karar yayımı tarihinde yani, 5.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kararda yapılan değişiklikle 2012/3305 sayılı kararın 12. İnci maddesindeki sigorta primi işveren hissesi desteği 31.12.2016 tarihine kadar başlanan yatırımlarda aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmuş ve tablonun 2017 yılında başlanan yatırımlara ait kısmı iptal edilmiştir. 
Aynı kararın 15. İnci maddesi yapılan değişiklikle aşağıdaki şekli almıştır. 

MADDE 15 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

(2) Bu madde kaldırılmıştır.

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

5. Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 80i geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. 
Devamı haftaya...

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi