Vergi ve SGK Yapılandırmasını Bozanlar İçin Yeni Bir Olanak

Vergi ve SGK Yapılandırmasını Bozanlar İçin Yeni Bir Olanak28 Aralık 2018 gün ve 30639 sayılı R.G.’de yayınlanan 7159 sayılı Yasa ile bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Kanunla 7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddeyle yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

a-  Ödenememiş taksitler 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar ödenebilecektir:

7143 sayılı Kanunun vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması, vergi/matrah artırımı, pişmanlık ve benzeri hükümlerinden yararlanma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Ancak bunun için taksitleri ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammını da ödemeleri şarttır.

Ayrıca bu kapsamda ödeme yapacaklar, 7143 sayılı Kanun’un 9.maddesinin üçüncü fıkrasının;

(a) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması,

(b) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri

düzenlemelerinden faydalanamayacaklardır.

b- 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarının taksitlerinin ödeme süreleri de 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatılmaktadır:

7143 sayılı Kanun’un “Varlık Barışına” ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

c- Taksitlendirme döneminde tahakkuk ettiği halde ödenememiş borçların 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar ödenmesi ya da çok zor durum halinin tespiti halinde yapılandırmalar bozulmayacaktır:

7143 sayılı Kanunun uyarınca, yapılandırılan vergi türleri için taksitlendirme dönemi içinde tahakkuk eden vergilerini her bir vergi türü itibarıyla (yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) ve sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulmaktadır.

İşte bu nedenle yapılandırmaları bozulanlar, bu borçlarını 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

d- Başlamış olan vergi incelemeleri, tarh ve tahakkuk işlemleri, hacizler ve bazı süreler duracaktır:

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 28 Şubat 2018 günü sonuna kadar, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde matrah ve/veya vergi artırımında hükümlerinden yararlandırılır.

Bu takdirde 28 Aralık 2018 tarihinden önce matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Ve bu durumda birtakım süreler (dava açma, uzlaşma vb.) bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur.

e-  28 Aralık 2018 tarihinden önce cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar 7143 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelere mahsup edilecektir:

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar red ve iade edilecektir.

7143 sayılı Kanuna göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden 28 Aralık 2018 tarihinden önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de anılan matrah ve/veya vergi artırımında yararlandırılacaktır.

Sonuç olarak, Şubat 2019 tarihine kadar ödeme yapılması halinde taksitlendirmeler yeniden canlandırılacak olup, durumlarını gözden geçiren mükellefler ve işverenler açısından yeni bir imkan doğmuştur.

MUSTAFA ALPASLAN