Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek Mi?

Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek Mi? 

SGK PRİMİNİ 1 AY İŞ KUR  1 AY İŞVEREN ÖDEYECEK(İŞVEREN 6 AY PRİM ÖDEYECEK)

GEÇİCİ MADDE 20-

YARARLANMA ŞARTLARI:

Ø  2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan,

ÖRNEK:

1 ila 3 İşçi çalıştıran Esnaf İşyerlerine nefes aldıracak bir proje

Ø  İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince,

ÖRNEK:

İmalat işleri yapan işyeri olup,ustalık belgesine haiz olan işverenlere yönelik.

Ø  İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla,

ÖRNEK:

18 Yaşından gün alan,25 yaşını bitirmeyen genç işçilerin ustalar yanında pişmesi planlanmış,bu konuda İş Kur kayıtlı olanlar talep edilecektir.

Ø   1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 /(a/SSK) bendi kapsamında işe alınanların,

İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 (a/SSK) ve (c/KAMU) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları,

ÖRNEK:

İşe alındığı tarihten önce 3 aylık sürede 10 günden fazla prim ödemesi olamayacak

Ø   İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 / (b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

Ø  2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

12 Aylık çalışan sayısı bölünüp ortalamaya ilave olacaktır.(1 ila 3)

Ø  İşe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için ,

Ø  5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.(2029,50X0,375=761,06)

Ø  Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından İşverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.(53,44X30=1603,20)

İşin Özü:İş Kur Hem SGK+Hem de Asgari Ücret Net Tutarını ödeyerek küçük işverene destek olacaktır.

Ø  Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

ÖRNEK :

Destek Ocak 2018 olursa;

Şubat 2018 –Nisan 2018-Haziran2018-Ağustos2018-Ekim 2018-Aralık 2018 bitecek.

Ø  Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı İçin destekten yararlanır. İşyerlerinde destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

En fazla iki sigortalı ilave edilir.

İŞVERENİN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Ø  İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Ø  Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının İşten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır.

Ø  2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

Ø  5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Ø  Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Ø  İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.

Ø  Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde; yararlanılan sigorta primi desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.

Ø  Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve İndirimlerden yararlanılamaz.

VERGİSEL DÜZENLEME

Ø  Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına İsabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Ø  Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

ÖZELLİKLE UYARIMIZ 2017 YILINDA YAPILAN HATAYA DÜŞMEME ADINA!

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez ifadesi yerine terkin edilir kullanılmasıdır.

2017 yılındaki damga vergisi ödenmez denilmesine rağmen,denetimlerde SGK kayıt tutmaması nedeniyle İPC uygulaması bu konuda teşvik ile beyan edilmez ifadesinin işçiye bir ödeme anlamı yüklenmesi aynı konu da Maliye Bakanlığının görüş bildirmemesi 2017 yılında Geçici Madde 17-18 yararlanan işverenleri tedirgin ediyor.

Özellikle bu konuda yeni torba yasada terkin edilir ifadesinin 2017 yılına ait uygulama içinde geçerli olacağı yönünde düzenlemeye ihtiyaç vardı