TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLENMESİ TURİZM ŞİRKETLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLENMESİ TURİZM ŞİRKETLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK

 

25 Mayıs 2018 tarihinde 7144 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren, geçici 31. Madde uyarınca taşınmazların yeniden değerlemesi imkanı getirilmiştir. 
 
Bu geçici madde gayrimenkul ticareti ile uğraşan mükelleflere dahi uygulanabilmekte olup (emtia niteliğindeki aktife kayıtlı gayrimenkuller hariç) toplam %5 vergi ile taşınmaz değerlerinin güncellenmesi, yeni oluşan değer üzerinden amortisman uygulanması, bilançoların düzeltilmesi ve taşınmazın satışı durumunda maliyet bedeli olarak güncellenmiş bedelin dikkate alınması gibi ileriye yönelik birçok vergisel avantaj sağlamaktadır. 
 
Diğer yandan, kanun kapsamına tapu sicilinin ayrı sayfasına kaydedilen bağımsız ve sürekli haklarda yer aldığı için kamu arazisi tahsisi turizm tesisleri de bu kanundan yararlanabilecektir. Bununla birlikte, özel mülkiyet üzerine yapılmış tesisler ile ileride üzerine proje yapılması veya satılması düşünülen arsa ve arazilerde kanun kapsamında yer almaktadır. 
 
? Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu uygulamadan 30.09.2018 tarihine kadar yararlanılabilir.
 
? Türk Medeni Kanunu’nun 704. Madde’sinde yer alan;
 
Arazi
 
Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
 
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler bu haktan yararlanabilecektir.
 
? Boş arazi ve arsalar yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.
 
? Sat ve geri al işlemine veya kira sertifikasına konu edilen taşınmazlar ile taşınmazların alım satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların emtia niteliğindeki aktifine kayıtlı gayrimenkuller bu istisnadan yararlanamaz.
 
? Aynı şirket bünyesinde birden fazla gayrimenkul bulunması durumunda, işletme bu uygulamayı tüm gayrimenkullerine uygulayabileceği gibi tercih edeceği bir kısım gayrimenkule de uygulayabilecektir.
 
? Vergi Usul Kanunu uyarınca, taşınmazlar ve bunlara ait amortismanlar yasal defter kayıtları üzerinde değerlenir. Taşınmazlara herhangi bir dönem amortisman ayrılmamış ise yeniden değerleme tutarını tespit ederken amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır.
 
? Değer artış tutarı taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesine ait net bilanço aktif değerleri arasındaki farktan meydana gelir. Bilançonun aktifinde yazılı değerden, pasifte yer alan amortismanların düşülmesi sonucunda net bilanço aktif değerine ulaşılır.
 
 
? 31.12.2004 itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmış olması nedeniyle gayrimenkulün alınış tarihi 31.12.2004 tarihinden eski olsa dahi uygulanacak değerleme süresi Ocak 2005 ile Nisan 2018 tarihleri arasında,
 
a) 01.01.2005 – 01.01.2014 arasında ÜFE
 
b) 01.01.2014’den itibaren is Yİ-ÜFE oranları uygulanacaktır.
 
? Oluşacak değer artışı bilançonun pasifinde 522 numaralı maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları hesabında gösterilecektir.
 
? Fonda oluşacak tutar üzerinden %5 oranında vergi hesaplanıp 30 Eylül 2018 tarihine kadar müracaat edip en geç 25 Ekim 2018 tarihinde ödenmelidir. Ödenecek bu tutar kurumlar veya gelir vergisi matrahında gider olarak kullanılamaz. 
 
? Arsa ve araziler hariç mükellefler yeniden değerledikleri tutarlar üzerinden amortisman uygulayacaklardır. Diğer yandan yeniden değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerin satılması durumunda yeniden değerlenmiş tutarlar maliyet olarak kabul edilecektir. Keza KVK 5/1 e bendinde %50 istisna hükümleri sağlanıyorsa burada da yeniden değerlenmiş tutar maliyet bedeli olarak dikkate alınacaktır. Taşınmazların satışı veya devri halinde pasifte fonda tutulan tutar kurum kazancı ile ilişkilendirilmeyecek yani satış kazancı oluşmayacaktır. Bu hükmün uygulanabilmesi için diğer birçok istisnada uygulanan 2 veya 5 yıllık mülkiyetinde bulundurma gibi bir kısıtlama söz konusu değildir. Özellikle kısa ve orta vadede satışı düşünülen gayrimenkullerin özellikle taşınmaz ticareti ile uğraşan firmalar (emtia niteliğindeki taşınmazlar hariç) ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların değerlendirmesi yararlı olacaktır. 
 
? Pasifte özel hesapta gösterilen fon tutarı istenildiği takdirde sermayeye ilave edilebilir. Bunun dışında fonun başka bir hesaba nakli veya işletmeden çekilmesi durumunda ilgili dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.
 
? Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların satılması veya elden çıkarılması durumunda değer artış tutarı satış kazancına dahil edilmez. Burada yeniden değerlemeye tabi olan taşınmazın yeni bedel üzerinden satış tarihine kadar oluşacak amortisman da gelir veya kurumlar vergisine tabi olacağı hususu dikkate alınmalıdır.
 
Sonuç olarak; son yıllarda çıkarılan kanunlardan da anlaşılacağı üzere gayrimenkullerin satışı ve kiralanması üzerinden devletin vergi beklentisi giderek artmaktadır. 
 
Bu bağlamda şirketlerin iki yıldan fazla süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin satışında oluşan değer artışına uygulanan % 75 oranındaki istisna %50’ye düşürülmüş ayrıca kiralama işlemlerinde % 25 olarak uygulanan götürü gider uygulaması %15’e indirilmiştir. 
 
Diğer yandan gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yapılacak değişikliklere ilişkin taslaklarda da gayrimenkullerden elde edilecek kazançların daha fazla vergi yüküne tabii olacağı bilinmektedir.  Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu kanunun önemi daha da artmaktadır. 
 
Turizm işletmelerinden özellikle, amortisman gideri ihtiyacı olan, bilançosundaki gayrimenkulleri daha yüksek değerle göstermek isteyen, elinde bulunan arsa veya arazileri satmak ve / veya üzerine proje yapmak isteyenlerin bu kanunun getirileri ve maliyetleri üzerinde bir çalışma yapmasını önermekteyiz. 
 
Geçici ve süreli olarak uygulamada olan kanunun artış tutarı üzerinden % 5’lik bir maliyeti olması yüksek olmakla beraber diğer avantajlar ile mukayese edildiğinde taşınmaz bazında farklı sonuçlar çıkabilmektedir. 
 
Taşınmazların değerlenmesi konusunda Varlık Barışı kapsamında şirket ortaklarına ait yurtiçindeki gayrimenkullerin devri konusunda da bir takım önemli avantajlar da bulunmasından bahsedip, bu hususu ayrı bir yazıda değerlendireceğiz.