Tahsil Edilemeyen Küçük Alacakları Gider Yazma Konusu (Pratik Uygulama)

Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
dogruy@hotmail.com


 


“ Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;Bilançolarda bakiye olarak devam eden ve tahsil edilemeyen küçük alacaklar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323 maddesinde ki düzenleme dahilinde gider yazılabilir. Söz konusu maddede;

…………………………....;

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

Şüpheli alacak sayılır.

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.” … denilmektedir.

Madde düzenlemesi göz önünde bulundurularak; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar gider yazılabilecektir. Ancak burada açıklığa kavuşturulması gereken konu “dava ve icra takibine değmeyecek küçük alacak” tutarının tespitidir. Bu konuda Gelir İdaresi net bir düzenleme yapmamıştır. Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından 16.02.2021 tarih E-11395140-105[VUK-3-100]-E.129733 sayılı almış olduğumuz bir özelgede;

Buna göre; dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların tespiti açısından dava edilecek alacak için avukatlık ücreti, yargı harcı, notere yapılacak ödemeler ile posta giderleri toplamı dikkate alınarak tahmini bir dava maliyeti bulunacak ve bu tutar alacakla kıyaslanacaktır. Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, mahkemeye başvurulmadan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenerek tahsil edilemeyen alacak için karşılık ayrılması mümkün olabilecektir.” denilmektedir.

Söz konusu maddenin önemli noktası “küçük alacak” ifadesidir. Küçük alacak firmadan firmaya değişebilecek göreceli bir konudur. Avukatlık ücretine gelince ortada iki tarife vardır. Birisi Barolar Birliğinin Resmi Gazete’ de yayınladığı, diğeri yerel Baroların tavsiye niteliğinde  yayınladığı tarifeler. Ayrıca bu tarifeler asgari olup, avukat, asgari tarife üzerinde bir bedel talep etme hakkına sahiptir.

Bizim önerimiz, ileride vergi idaresi ile bir problem yaşamamak adına hazineci bir yaklaşımla “yazı ile birden fazla istenmesine rağmen gider yazılabilecek küçük alacağın” tespiti her yıl aşağıdaki kriterlere göre tespit edilmeli, hesap edilen tutar  karşılık ayrılarak gider yazılmalıdır.

1.Kriter: Adalet Bakanlığının yayınladığı Avukatlık

            ücret tarifesindeki  en az icra takip ücret

             tutarını tespit etmek 

2.Kriter: En az İcra Takip Talep harç tutarını tespit etmek

3. Kriter :En az Noter ihtarname ücretini tespit etmek

Yukarıdaki üç kriter esas alındığında, 2021 yılında “yazı ile birden fazla istenmesine rağmen gider yazılabilecek küçük alacağın” tutarı aşağıdaki şekilde hesap edilecektir.

1. Kriter

 2021 yılı Avukatlık en az takip ücreti
 (Tarifede II. Bölüm 1. Sıra)

 720,00

2. Kriter

2021 En az “İcraya Başvurma Harcı”
(Harçlar Tebliği B.I.1 bölüm)

   59,30

3. Kriter

2021 yılı asgari ihtarname ücreti-Yaklaşık

200,00

Toplam

   979,30

Sonuç olarak,   Bizim görüşümüze göre ileride vergi idaresi ile bir problem yaşamamak adına hazineci bir yaklaşımla her yıl “yazı ile birden fazla istenmesine rağmen gider yazılabilecek küçük alacağın” tutarı yukarıdaki kriterlere göre belirlenmelidir. Söz konusu tutar 2021 yılı için bu tutar 979,30 TL olmalıdır.

Faydalı olması dileğimle …

17.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)