Stok affı kaçmaz…

Stok affı kaçmaz…

 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 6'ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan ve özel tüketim vergisi konusuna giren malların 7143 sayılı Kanun kapsamında beyan edilmesi halinde; bu malların alış belgeleri ibraz edilemediğinden bahisle, 4760 sayılı özel tüketim vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyarınca, Özel Tüketim Vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmaması için düzenleme yapılmıştır.

Stok affından, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

nedim-t

DEĞERLEME NASIL YAPILACAKTIR?

Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını; bildirim tarihindeki rayiç bedelleriyle değerlemek suretiyle, envanter listesinde gösterileceklerdir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedeli olup, bu bedel mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecek ve bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

VERGİLENDİRME VE ÖDEME NASIL YAPILACAKTIR?

Kayıtsız stok bildiren mükellefler, bu mallarını satmaları halinde; defterlere kaydedilecek satış bedeli, kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.

7143 sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir envanter listesi ile beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen;

 teslimleri genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden (% 18 yerine) % 10 oranı,

 teslimleri indirimli orana tabi (% 1 veya % 8) diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı, esas alınarak, katma değer vergisi elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan ve özel tüketim vergisi konusuna giren mallara ilişkin olarak; 7143 sayılı Kanun uyarınca, beyan edilecek özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının, KDV matrahına dahil edilmesi gerekmeyecektir.

Bu fırsatları bir daha bulamayabilirsiniz

Ülkemizde, kayıt dışı ekonominin %40'lar seviyesine ulaştığı bir dönemde; faturasız alış veriş artık kural haline gelmiş bulunmaktadır. Yukarıdaki düzenleme ile birlikte; bu gerçekten hareket edilerek, faturasız alımların KDV indirimi teşviki yoluyla, kayıtlara alınması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Faturasız genel orana tabi emtia aldığınızda; ödemeniz gereken %18 KDV oranı %10'a, indirimli oranda %8 yerine %4'e, %1'lik KDV varsa %0,5'e indirilerek, stok affı cazip hale getirilmiştir. Ayrıca, faturasız mal bulundurmak nedeniyle malın emsal bedeli üzerinden yapılması gereken cezalı resen tarhiyat riski ortadan kalkmaktadır.

Stok affı ile beraber, faturasız alınan emtia ile ilgili Maliye'ye bildirilen ve ödenen KDV; hem indirim konusu yapılabiliyor, hem de iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda nakden ve/veya mahsuben iade alınabiliyor.

Son 15 yılda, 5 kez içerisinde stok affı yer alan yasal düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonuçları incelendiğinde; mükelleflerin, stok affı hükümlerinden işletmelerinde mevcut olup faturası olmayan emtialardan daha çok, geleceğe yönelik olarak düşük KDV'li stok yaratmak için, af hükümlerinden faydalandıklarını tespit ediyoruz.

Örneğin; halı alım satımı ile uğraşan bir işletme, faturalı halı aldığında %8 KDV ödemek zorundadır. İşletme gelecek yılları da düşünerek, 5 milyonluk halı stoğu olduğunu bildirir ise sadece 200.000 TL ( 5 Milyon X %4 KDV ) ödeyerek, önemli bir stok kalemini yaratacaktır. Böylece sahte fatura ya da gider pusulası kullanılarak, risk almak yerine; devlet güvencesinde risksiz stok oluşturulmaktadır.