ÖN MUHASEBEYE GİRİŞ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ÖN MUHASEBEYE GİRİŞ 

Ön muhasebe hakkında bilgiler vermeden önce temel birkaç konuyu aktarmak isterim.Ön muhasebedeki temel işleyiş mantığını, kendi şirketimize göre kurmalıyız. Her zaman bu mantığı kendimize göre kurarsak borç, alacak ve bakiye işlemlerini karıştırmayız.

Muhasebenin temeli bilgilerimizi ezbere kullanmak değil olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak sonuca ulaşmaktır. Sorularla kendimize yön vermeli ona göre mantık kurup işlemi yapmalıyız. Muhasebe işi ezberleyerek yapılacak bir iş değildir. Bilinmesi gereken kurallar elbette vardır ama asıl önemli olan mantığı kurmaktır. Bir işlem yapıldığı zaman neleri ilgilendirdiği ve onlar arasında nasıl bir bağ olduğunu kurmak işin en önemli kısmıdır. Örnek verecek olursak; firmamıza gelen faturaların ne ile ilgili olduklarına bakmak lazımdır. Öncelikle bu ne faturasıdır? Mal alış faturası mı? Kullanmak için aldığımız ürün ile ilgili? Demirbaş faturası mı, yoksa elektrik su gibi masraf yani gider faturası mı? Ödemesi ne şekilde yapıldı? Kimden alındı? gibi sorular sorup cevapları ile kendimize yön vermek ve işlemleri gerçekleştirmek en doğru yöntemdir. Buna bağlı konuları ileride daha detaylı inceleyeceğiz.

Çalıştığımız veya çalışacağımız işyerinin iş konusunu, işleyişini ve işletme yapısını bilmek ve tanımak bize muhasebe işlerimizi nasıl ve ne şekilde yapabileceğimiz konusunda kolaylık sağlar. Gelen evrakların hangi iş ile ilgili olduğunu anlamamızı sağlar. Örnek verecek olursak; alınan bir ürünün firmada kullanılmak üzeremi yoksa satmak için mi alındığını anlamamıza olanak sağlar.

Muhasebenin temelini oluşturan bir diğer husus da belgeleri iyi tanımak ve iyi bir dosyalama sistemi oluşturmaktır. Aradığını istediğin zaman kolayca bulabilmek hem kontrol hem de takip açısından önemlidir. Sadece sizin için değil siz olmadığınızda bir evraka ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla bulunabilecek bir dosyalama sistemi kurmalısınız.

İşlemleri zamanında yani günü gününe kayıt altına almak en sağlıklı olanıdır. Herhangi bir veri kaybına, bilgi eksikliğine neden olmamak için günlük kayıt yapılmalıdır. Genel muhasebenin daha verimli işleyebilmesi açısından bilgilerin günlük kayıt altına alınması şirketler tarafından da zorunlu tutulmuştur.. Bu bilgilere ek olarak; günümüz genel muhasebe işleyişi, internet aracılığıyla bilgilerin ortak bir veri tabanında toplanması yoluna doğru ilerlemektedir. 


Diğer bölümlerimizde ön muhasebenin işleyişi hakkında temel bilgiler vereceğiz. 

ön Muhasebe: Kısa bir tanımla bir şirketin stok giriş ve çıkış işlemlerinin, cari hesap işlemlerinin, banka, kıymetli evrak( Çek/Senet vs.) hareketlerinin vs. işlemlerinin takip edildiği sistematik yapıdır.Yapılan temel hareketleri belirtmek gerekirse:

Cari Hesap Takibi
Fatura / İrsaliye İşlemleri
Stok Giriş-Çıkış Takibi
Kasa Hesap Takibi
Müşteri Çek/Senetleri
Kendi Çek/Senetlerimiz
Banka Hesap Takibi
Raporlama
Ön Muhasebenin temel hareketlerinde de görüldüğü gibi bize mal veya ürün satan satıcılarımızdan aldığımız mallara istinaden satıcı firmanın bize düzenlemiş olduğu alış faturaları ve müşterilerimize sattığımız mallara istinaden bizim düzenlemiş olduğumuz satış faturalarının kaydı ile ön muhasebenin ilk hareketleri başlamış olur. Daha sonra karşılık olarak yapılan ödemeler (Çek/Senet, Nakit vs. ödeme şekilleri) devreye girmektedir.

Müşteriler bize olan borçlarını; nakit vererek, Çek/Senet vererek veya banka hesaplarımıza havale yaparak öderler. Aynı şekilde biz de satıcı firmalara ödemelerimizi nakit vererek, Müşteri Çek/Senetlerimizi vererek (yani cirolayarak) veya kendi Çek/Senetlerimizi keşide (yani kendi firmamıza ait bankamızdan almış olduğumuz çeki yazıp imzalayıp vermek) ederek, banka hesaplarımızdan havale yaparak öderiz.
Öncelikle Ön Muhasebenin temel kavramlarını kısaca özetleyelim.
Borç / Alacak : Borç ve alacak deyimi bir ticari hareketten doğan sonuç anlamına gelir. Bakiye ise, borç – alacak deyimlerinin matematiksel kesin sonucudur. Borç alacaktan büyük ise Borç Bakiye, aksi takdirde ise Alacak Bakiye olmaktadır.
Cari Hesap : Bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı, banka vs. hesapların borç ve alacaklarının takibinin yapıldığı hesaplardır.

Muhasebe programında bir fatura düzenlediğimiz zaman program bazı kayıtları otomatik olarak yapar. Eğer düzenlenen fatura kapalı fatura ise muhasebe programı, stok hareketlerini işler ve kasa hesabını kullanarak gereken kayıtları tamamlar. Eğer fatura açık fatura ise program, stok hareketi ile beraber carinin hesabına da gerekeli hareketleri uygular. Yani alış faturası ise satıcının bizde ki cari hesabına alacak ve stok hareketlerine giriş, satış faturası ise alıcının bizdeki cari hesabına borç stok hareketi olarak ta çıkış yapar.

Fatura karşılığı herhangi bir evrak alınarak ( Çek/Senet vs. ) işlem yapılırsa yine aynı fatura üzerinden işlem türünün belirlenmesiyle alınan evrak portföyümüze işlenecektir. Kısacası programda bir fatura düzenleme işlemi ile yapılması gereken bütün entegrasyonlar sağlanmaktadır. 

Stok: Satmak, üretimde kullanmak ve üretmek amacıyla şirketlerin aldıkları ilk madde ve malzeme ( hammadde ), yarı mamul, mamul ve ticari mallara stok denir.

Stoklarımıza ait hareketleri satış ve alış faturalarıyla veya stok hareket girişleriyle yapabiliriz. Alış faturası düzenlediğimizde stoklarımızda artış, satış faturası düzenlendiğinde ise stoklarımızda azalış meydana gelecektir. Programda verilen stok değerleri ile stoklarınızın sayısı eşit olmalıdır. Eğer bir aksaklık varsa kayıtlarda hata yapılmış demektir. Ayrıca programda stoklarımız için birden fazla depo bölümü belirleyebiliriz. O depo bilgilerine istediğimiz anda ulaşabiliriz.

Stok Raporları: stok raporlarından istediğiniz stok a ait bilgilerin raporunu alabilirsiniz.

- Envanter : işletmeye ait stoklara ilişkin o anki bakiye ve maliyetlerinin gözüktüğü rapordur. Stok envanterinde ne kadar stok kalmış, değeri nedir gibi bilgilere ulaşabiliriz. Maliyet sistemlerine göre ( LİFO, FİFO, Ağırlıklı Ortalama vs. ) envanter alınabilir.

- Stok Hareket Raporları : İstediğimiz stokun hareketlerini alabiliriz. Stok hangi fiyatlar da giriş-çıkış yapmış, kimlere verilmiş gibi raporları alabiliriz.

- Stok Kar-Zarar Raporları : Stoklar üzerinden alış fiyatlarına göre kar zarar raporu alabiliriz. Hangi stoktan ne kadar kar veya zarar yapmışız vs.

Fatura : Satıcıların alıcılara sattıkları bir mal veya hizmet karşılığında düzenledikleri resmi evraktır. Satıcılardan almış olduğumuz mala karşılık satıcının bize düzenlemiş olduğu fatura bizim alış faturamızdır. Müşterilerimize satmış olduğumuz mal karşılığı düzenlemiş olduğumuz fatura ise satış faturamızdır.

Sipariş : Şirketlerin bir mal almak yada satmak için sadece takip amacıyla düzenledikleri formdur. Resmi bir kayıt içermez. Siparişler alınan sipariş ve verilen sipariş olarak ikiye ayrılır. Satıcılarımıza stok siparişinde bulunursak alınan sipariş, alıcılarımız bizden siparişte bulunmuşlarsa verilen sipariş olarak nitelendirilir. Bu düzenlenen siparişleri programda kolaylıkla ilgili faturaya aktarabiliriz.

İrsaliye : Mal alış ve satışlarında malı sevk ederken stok çıkışları veya yolda sevk esnasında meydana gelecek hasarları tam tespit için ve mali konum açısından yolda ne tür mal taşındığını ve ne kadar mal çıkışı yaptığımızı belgelemek üzere düzenlenen evraktır. Fiyat ve ıskonto bilgilerinin girilmesi zorunlu değildir. Eğer satmış olduğumuz stokları bir vasıta ile alıcıya gönderiyorsak mutlaka sevk irsaliyesi düzenlemek zorundayız. Düzenlediğimiz irsaliyeyi ise 10 gün içinde faturalandırmak zorundayız. Ay sonuna gelindiğinde 10 günlük süre ortadan kalkar ve irsaliyenin ilgili ayın son gününe kadar fatura edilmesi gerekir. İrsaliye fatura ile aynı anda da düzenlenip müşteriye gönderilebilir. İrsaliyelerde Gelen irsaliye ve Giden irsaliye olarak gruplandırılır. Gelen irsaliye satıcılar tarafından düzenlenir. Giden irsaliyeyi ise kendimiz alıcılara düzenleriz. Gelen irsaliyelerimizin takibi zorunluluğu yoktur. Ama düzenlemiş olduğumuz irsaliyelerin takibini mutlaka yapmalı ve faturalandırmalıyız.

Çek / Senet işlemleri : Muhasebede meydana gelen borç yada alacakların kapatılması nakit, Çek / Senet veya diğer ödeme şekilleri ile olur. Çek / Senet işlemlerinde bakiye kapanmaz. Varolan bakiye senetli borç veya alacak olur. Bu evrakların belirli vadeleri vardır. Vadeleri geldiğinde muhatap tarafından tahsil edilir. Müşterilerden aldığımız çekleri 3.kişilere devredebiliriz. Örneğin bir borcumuzu müşteri çekiyle kapatabiliriz. Bu işleme Ciro denir. Programımızda herhangi bir çek ödemesi veya tahsilatı yapıldığı anda ilgili hesaplarla ( Kasa, banka ) entegrasyon kurularak diğer işlemlerde aynı anda yapılır. Örneğin bir çek tahsil etmişsek direk kasamızda bir artış meydana gelecektir. Kendi çekimizi bankadan tahsil etmişlerse banka hesaplarımızda ki azalış programımızda görülecektir. Ayrıca programımızda portföyünüzde ki çek ve senetlerin ve ödeyeceğiniz çek ve senetlerinizin ortalama vadelerini belirlediğiniz gündeki vadelerini valör alabilirsiniz. Çeki biz düzenleyip satıcımıza vermişsek kendi çekimiz ( borç çeki ), müşterimiz borcuna karşılık büze çek düzenlemişse müşteri çeki ( alacak çeki ) olarak nitelendirilir. Aynı mantık senet için de geçerlidir.

Kasa işlemleri : Şirketlerde nakit para takibinin yapıldığı işlemlerdir. Aynı zamanda günlük gelir ve gider takibini de yapabilirsiniz. Yapılan tahsilatlar ve ödemeler kasa bölümünde izlenir. 

Bulunduğunuz işletmede kullanılan muhasebe programını çeşitli eğitimler alarak iyice öğrenin. Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler temel nitelikteki bilgilerdir. Bunları geliştirmek çeşitlendirmek tamamen sizin elinizdedir.