İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz

İstirahatli Sigortalılığı Sona Eren İş Göremezlik

ÖZET:

Sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün nedenleri ile gün ve kazanç bildirilmemesi halinde en son primin bildirildiği gün itibariyle  sigortalılığı sona erecek geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

İSTİRAHLİ OLUNAN DÖNEMDE SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:


İlgili genelgede aylık prim ve hizmet belgesinde “SGK tarafından çıkarılan 2016/21 sayılı Genelgenin“6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağı açıklanmıştır.

(4)-gözaltına alınma,

(5)-tutukluluk,

(6)kısmi istihdam,

(7)-puantaj kayıtları,

(14)-diğer,

(15)-devamsızlık,

(16)-fesih tarihinde çalışmamış,

(20)-ücretsiz yol izni,

(21)-diğer ücretsiz izin,

(23)-yarım çalışma,

(24)-yarım çalışma ve diğer nedenler” eksik gün nedeni olarak bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son prim bildirilen gün itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacağı,

Bunların dışında kalan eksik gün nedenleri ile hiç gün ve kazanç bildirilmemesi halinde ise sigortalılık niteliğinin devam edeceği,

belirtilmiştir.

Bu itibarla, sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün nedenleri ile gün ve kazanç bildirilmemesi halinde en son primin bildirildiği gün itibariyle  sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir.

Örnek-1: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işyerinde çalışmakta olan sigortalı için Mart /2019 ayında 30 gün prim bildirilmiş ve  Nisan/2019 ayında “21-diğer ücretsiz izin” eksik gün nedeni ile gün ve kazanç bildirilmemiştir. Sigortalı adına 01/05/2019 tarihinde başlayan istirahat raporu düzenlenmiştir. Buna göre, ücretsiz izin gerekçesi ile Nisan ayında hiç gün ve kazanç bildirilmediğinden Mart ayının sonu itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir. Dolayısıyla 01/05/2019 tarihinde başlayan istirahat raporuna geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işyerinde çalışmakta olan sigortalı adına Mart/2019 ayı için 30 gün prim bildirilmiş, 15/04/2019 tarihinde başlayan 10 günlük ve 07/05/2019 tarihinde başlayan 20 günlük hastalık vaka türünden istirahat raporu düzenlenmiştir. Nisan ve Mayıs ayları için “12 birden fazla” eksik gün nedeni seçimi ile gün ve kazanç bildirilmemiştir. Bu durumda, sigortalılık niteliği Şubat ve Mart aylarında devam ettiğinden her iki rapora da geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek-3: Sigortalı adına Mart/2019 ayı için 30 gün prim bildirilmiş, Nisan/2019 ayında ise aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiştir. Daha sonra 5/5/2019 tarihinde başlayan 10 günlük istirahat raporu düzenlenmiş, Nisan ayı için hiç prim bildirilmemiştir. Nisan ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi nedeni ile Ocak ayının sonu itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecek ve 05/05/2019 tarihinde başlayan istirahat raporu için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-4: Sigortalı adına Mart/2019 ayı için 30 gün prim bildirilmiş, Nisan/2019 ayında ise aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiştir. Daha sonra 20/05/2019 tarihinde başlayan 10 günlük istirahat raporu düzenlenmiş ve Mayıs ayı için 6 gün prim bildirilmiştir. Buna göre, Mayıs ayında prim bildirildiğinden sigortalılık niteliği devam edecek ve söz konusu rapor için geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

İstirahatli bulunulan durumlarda yukarıda açıklanan hususlara dikkat edilmesini tavsiye ederiz.

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Hakkında SGK Genel Yazısı