İsteğe Bağlı Sigorta, Topluluk Sigortası, 5510 Sayılı Kanunun Ek 5. ve Ek 6. Maddeleri Kapsamındaki Sigortalılar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yapılandırma Var

İsteğe Bağlı Sigorta, Topluluk Sigortası, 5510 Sayılı Kanunun Ek 5. ve Ek 6. Maddeleri Kapsamındaki Sigortalılar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yapılandırma Var506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.9.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde Ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim Ödeyenlerin,

- 2018 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı.

-2018 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun Sİ. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80. madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1.10.2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçlan için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır,

Bu sigortalıların, 1.10.2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

2925 sayılı Kanunun 6. maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1984 tarihinden 30.9.2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.

1.10.2008-2018 yılı Mart ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin,

2009 yılı ilk ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52.62 TL'nin

2013 yılı ilk. ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin

2015 yılı ilk ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL'nin üstünde olması 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin üstünde olması 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak., Şubat ve Mart ayları,

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin üstünde olması 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin üstünde olması 2016 ve 2017 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2016 ve 2017 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır,

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29. maddesi gereğince 1.5.2008 ila 30.9.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1.3.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5. madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesi ile 1.3.2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzen nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

- 2018 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar hesaplanarak 7143 sayılı Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.