PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması  Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması  Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.

Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,  Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak  Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.  KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek  Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.  Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.  SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek.

 

 OUTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA  İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ

DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

Bordrolama  Cari Hesap Mutabakatları  Banka Kayıtlarının girilmesi  Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri  İç Denetim  Raporlama  Analiz  Muhasebe Sistemi Kurulması  Finans Sistemi Kurulması  Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri  Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler  Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Muafiyetler  Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler  Kurumlar Vergisi Kanunu'na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar  Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar  Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar  İstisna Uygulaması ve Önemli Konular  Safi Kurum Kazancının Tespiti  Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler  Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu  Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler  Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler  Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu  Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

Ticari Faaliyetlerin Özellikleri  Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar  Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi  İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi  Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları  İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları  Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler  Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler  Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler  Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi  Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar  Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  Geçici Verginin Mükellefleri  Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi Bağışlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar)  Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi  Mahsuben İade  Nakden İade  Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi  Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı  Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)  Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri  Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler  Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi  Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi  Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi  Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi  Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi  Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi  Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi  Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi  Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

VERGİ DANIŞMANLIĞI 

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri  Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye'de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi  Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi  Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

 ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)  Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı  Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu  Anonim Şirket Kuruluşu  Limited Şirket Kuruluşu  Adi Ortaklık   Kuruluşu  Şahıs Firması Kuruluşu  Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.'den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)  Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme  Hisse Devri  Adres Nakli  Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı  Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri  Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri  Şirket imza Yetkilisi Atanması  Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği  Tasfiye Giriş işlemleri  Tasfiye Sonu işlemleri

  • BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması                                           

  BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V.          : 1 ve 2 no'lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması.   MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması.   GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.   KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.   B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi   SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi   BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması.