Elektronik Tebligat Uygulaması

Elektronik Tebligat UygulamasıYeniden düzenlenen "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik" Hükümleri uygulanır. 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan eski elektronik tebligat yönetmeliği ise  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni yönetmeliğe göre, meslek mensubu olarak bizleri yakından ilgilendirenler açısından  tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar aşağıdadır.    

1- Özel hukuk tüzel kişileri:

* Anonim şirketler,

* Limited şirketler,

* Komandit şirketler,

* Kollektif şirketler,

* Kooperatifler,

* Dernekler,

* Vakıflar.

2- Avukatlar.

3- Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

Yukarıda belirtilen kişiler OCAK 2019 ayı içerisinde PTT'ye başvurarak "Elektronik Tebligat Adresi" almak zorundadırlar.

VUK'na göre daha önce yapılan e-tebligat işlemleri halen ve ayrıca devam etmektedir (VUKGT 456).

PTT'ye yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1- Mersis'e kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri,

2- Mersis'e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri,

3- T.C. vatandaşı gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası ve kimlik bilgileri,

4- Yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası ve kimlik bilgileri,

Not: PTT başka bilgi ve belge de isteyebilir.

PTT, başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde elektronik tebligat adresini oluşturur ve UETS'ye (Tebligat Kanunu ve yönetmelik uyarınca elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem) kaydeder.

PTT oluşturulan elektronik tebligat adresini adres sahibine gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği kendisine iletilir.  

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Elektronik tebligat adresine, elektronik tebligat mesajı ulaştığından haberdar olmak isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT'ye bildirir. Bilgilendirme mesajı, telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle yapılamaması veya geç yapılması tebligatın geçerliliğini etkilemez.

Muhatap elektronik tebligat adresine; e-İmza kullanarak veya e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna mesajla gelen doğrulama kodunu kullanarak erişebilir.