Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarında İşçilik Haklarının Ayrı Ayrı Gösterilmesi

  

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunla 4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik hakları için mahkemeye gidilmeden zorunlu olarak ARABULUCU’yla başvurulması gerektiği hususlar ile ilgili gerekli açıklamalar 07.11.2017 tarih ve 2144 nolu sirkümüzle mevcuttur.

İşe iadelerde ücret vb. hakların belirlenmesi hususunda (4857/21 mad);

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

1) İşe başlatma tarihini,

2) Ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

3) İşçinin işe başlatılmaması durumunda düzenlenen tazminatın parasal miktarını,  zorunlu olarak belirleyecekleri belirtilmiştir.

Ancak düzenlenen ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAKLARI’nda 2) Ücret ve diğer hakların parasal miktarını için; 

a-) “Çalıştırılmadığı süre için başvurucu işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı 3.200,- TL’dir.’’ veya

b-) “İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, faiz ve bütün işçilik hakları için 12.125,- TL ödenmesi hususunda anlaşmaya varmışlardır.”

ibarelerinin yazılı olduğu anlaşılmıştır.

Sigorta primi ve vergi hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için Arabuluculuk Anlaşma  Tutanaklarında anlaşmaya varılan hususların aşağıdaki tablodaki gibi ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.

ÖDEMENİN CİNSİ TUTARI (TL)
Ücret …………………….…………………  
Yıllık Ücretli İzin ……………………….  
Kıdem Tazminatı ………………………  
İhbar Tazminatı ………………………..  
İşe başlatılmamasında tazminat  
Vb……………………………………………..  
TOPLAM…………………………………  

Arabuluculuk kapsamında işçilik davası olan/olacak işveren ve yetkililerinin avukatlarıyla görüşerek söz konusu Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarında anlaşılan ödeme tutarlarının tek kalemde değil, tablodaki gibi ayrıntılı olarak göstermelerini önemle hatırlatırız.          

Bilgilerinize sunarız