2020 Yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Kullanılacak Parametreler

2020 Yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Kullanılacak Parametreler

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com

01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe hukukunda ve vergi uygulamalarında geçerli parametreler ve yeni uygulamalar aşağıda olduğu gibidir.

 1. Fatura düzenleme sınırı; 1.400 TL’dir.
 2. Demirbaş Amortisman sınırı; 1.400 TL’dir.
 3. Perakende satış fişi düzenleme sınırı;1.400 TL’dir.
 4. Gayrimenkul kira gelirlerindeki istisna sınırı;6.600 TL’dir.
 5. Vergi mahkemeleri tarafından tek hakim ile verilecek kararlardaki sınır; 53.000 TL’dir.
 6. Vergi mahkemeleri tarafından tek hakim ile verilecek kararlar ve istinaf yapılamayacak limit; 7.000 TL’dir.
 7. İstinaf mahkemelerince 2020 yılında verilen kararlardan kesin nitelik taşıyan ve temyiz edilemeyecek limit 176.000 TL’dir.
 8. İzaha davet limiti 2020 yılında; 100.000 TL’dir. (Sahte fatura kullanımı hk.)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2019 Yılında Uygulanacak     2020 Yılında Uygulanacak

                        Tutar (TL)                               Tutar (TL)

1-Fatura, gider pusulası, müstahsil

makbuzu, serbest meslek makbuzu                       290                             350

verilmemesi, alınmaması
 

*Bir takvim yılı içinde her bir belge

 nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza             148.000                      180.000
 

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici

cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti,

sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,          290                             350

 günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca

 düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin

düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması
 

*Her bir belge nev’ine ilişkin olarak

her bir tespit için toplam ceza                                  14.800                        18.000
 

*Her bir belge nev’ine ilişkin bir

takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza                  148.000                      180.000
 

3-Maliye Bakanlığınca tutulma ve

günü gününe kayıt edilme mecburiyeti

getirilen defterlerin; bulundurulmaması,

günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere                         290                             350

ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve

asma mecburiyetine uyulmaması
 

4-Belirlenen muhasebe standartlarına,

tek düzen hesap planına ve mali tablolara

 ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik        7.000                          8.500

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin

kural ve standartlara uymayanlara
 

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile

gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

 işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen           350                             420

vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
 

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini

tamamen veya kısmen yerine getirmeyen

 matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca               1.100                          1.300

bir takvim yılı içinde kesilecek toplam                     220.000                      260.000

özel usulsüzlük cezası
 

7-4358 sayılı Kanun uyarınca

 vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan

yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri,                     1.480                          1.800

 belirlenen standartlarda ve zamanda

 yerine getirmeyenlere
 

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca

 Maliye Bakanlığının özel işaretli                              1.100                          1.300

 görevlisinin ikazına rağmen durmayan

aracın sahibi adına
 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten                  2019 Yılında                           2020 Yılında

çekinenler İle 107/A,256, 257 ve                            Uygulanacak                         Uygulanacak

 mükerrer 257 nci madde ve                                   Tutar (TL)                               Tutar (TL)

Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi

 hükmüne  uymayanlar için ceza
 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek

erbabı hakkında                                                        1.900                                      2.300
 

2-  İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan

çiftçiler ile kazancı basit usulde                                9.800                                      1.200

 tespit edilenler hakkında
 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı

bulunanlar dışında kalanlar hakkında                       490                                         600
 

107/A maddesi uyarınca getirilen

zorunluluklara uymayanlar
 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek               -                                              2.300

erbabı hakkında
 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan

 çiftçiler ile kazancı basit usulde                               -                                              1.200

tespit edilenler hakkında
 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı

bulunanlar dışında kalanlar hakkında                       -                                              600
 

Tahsilat ve ödemelerini banka,

 benzeri finans kurumları veya

 posta idarelerince düzenlenen belgelerle               1.480.000                               1.800.000

 tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara

(işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde

 kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

9. 2020 yılında vergi ve cezalarda indirimli ödeme olanakları hakkında yapılan düzenlemeler;

Bilindiği gibi, 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun ile vergi mükelleflerine tanınan cezalarda indirim imkanları genişletilmiştir. Buna göre;

a- Vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında VUK mad. 376 kapsamında indirimler 01.01.2020’den itibaren şöyle olacaktır;

Vergi cezalarının %50’sinin yasada yer alan koşullara uyulması halinde indirim olacağı mevcuttur. Cezanın ilk defa kesilmesi ile ikinci veya üçüncü defa kesilmesinin önemi bitmiştir. Ayrıca, uzlaşılan vergi ve cezanın kanuni sürede ödenmesi koşuluyla, üzerinde uzlaşılan cezanın da %25’inin indirilmesi olanağı getirilmiştir.

b- İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden İtibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: a-a-a-Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı; indirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.
c- Kanun yolundan cayma ve mahkemelerden feragat uygulaması;
d- Vergi Usul Kanunu’nun 379’ncu maddesi 7194 Sayılı Kanun’un 26’ncı maddesiyle yeniden düzenlenerek ihtilaf konusu yapılarak yargıya başvurulan vergi ve ceza tarhiyatları için vergi mükelleflerine davalardan vaz geçmeleri halinde, maddede belirtilen şartlarla önemli indirim imkanı sağlanmıştır.
e- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

 1. 1. Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,
  2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359’uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,tahakkuk ettirilir. Geriye kalan tutarın tahakkuk ve tahsilinden vaz geçilir

Cayma Dilekçesi verildiği durumlarda Kanun yolundan cayılması halinde ekstra indirim;

Bilindiği üzere, Mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yukarıda belirtilen vergi ve ceza tutarları tahakkuk eder.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır.

Kanun  Yolundan Cayma Halinde Vergi Daireleri tarafından yapılacak işlemler nelerdir?

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez. Dava sonlanır.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara indirilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılmaz.

03.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)