2019 yılına ilişkin Vergi Kanunlarına yönelik Sirkülerimiz ekte sunulmuştur.

07.01.2019                                                    

SİRKÜLER: 2019/1

31 Aralık 2018  tarihli ve 30642 sayılı (Mükerrer 3 ve Mükerrer 4) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan vergi mevzuatındaki değişikliklere ilişkin tebliğler, sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU

503 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

30.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 503 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir.

Bu oran 2018 yılı son geçici vergi dönemi için de geçerlidir.

2019 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi, vergi ceza tutarları, başta damga vergisi ve harç tutarları olmak üzere birçok maktu vergi ve harç tutarları bu oranda artırılmıştır.

504 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle (%23,73) 01.01.2019 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarlar belirlenmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNU

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 305 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

2019 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak söz konusu tebliğ kapsamındaki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

a) 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL'ye kadar.................................................................................. % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası...................................   % 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası...................................   % 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası................. % 35

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL'ye kadar.................................................................................. % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası...................................   % 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası................................... % 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası............  % 35

b) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin 5.400 TL’si (2018 yılında elde edilmiş olup 2019 yılında beyan edilecek mesken kira gelirlerinde de 4.400 TL) gelir vergisinden istisna edilecektir.

c) Personele Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında her bir çalışma günü için (KDV hariç) 19,00 TL olarak uygulanacaktır.

İşverenlerin, işyerlerinde veya işyerlerinin müştemilatında hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağladıkları menfaatlerin tamamı ise gelir vergisinden istisnadır.

d) Engellilik İndirimi Tutarları

2019 takvim yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Birinci derece engelliler için…………………… 1.200 TL,

İkinci derece engelliler için……………………      650 TL,

Üçüncü derece engelliler için…………………..   290 TL.

e) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Menkul kıymetler hariç olmak üzere, ortaklık hisseleri, gayrimenkul ve gayrimaddi hakların elden çıkarılmasından 2019 yılı içinde elde edilen değer artış kazançlarının 14.800 TL’si (2018 yılında elde edilmiş olup 2019 yılında beyan edilecek söz konusu değer artış kazançlarında 12.000 TL) gelir vergisinden istisna olacaktır.

f) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

2019 takvim yılında elde edilecek arızi kazançların 33.000 TL’si (2018 yılında elde edilen ve 2019 yılında beyan edilecek olan arızi kazançlarda 27.000 TL) gelir vergisinden müstesna tutulacaktır.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2019 yılında elde edilecek olan, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının toplamının 2.200 TL’yi (2018 yılı için 1.800 TL) aşmaması halinde, bunlar için yıllık beyanname verilmesine gerek olmayacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

31.12.2018 tarihli 30642 (3. mükerrer) sayılı ve (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’lerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na yönelik değişklikler aşağıdaki gibidir;

a) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 22 Seri No.lu Tebliğle, 2019 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesine ait alt limit 14.100 TL olarak tespit edilmiştir.

b) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesi ile %18 oranına tabi konutlar ve işyerlerinin tesliminde %8 oranı uygulanmasının süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna paralel olarak, konut ve işyeri devirlerinde alınan tapu harcının binde 20 yerine binde 15 olarak uygulanma süresi de 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

c) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesi ile %18 oranına tabi mobilyaların tesliminde %8 oranı uygulanmasının süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak 31 Ekim 2018 ila 31 Mart 2019 tarihleri arasında %8 oranında vergilenecek olan söz konusu mobilya teslimlerine ilişkin olarak yüklenilen vergilerden indirilemeyen kısım, indirimli oranda KDV iadesi hesaplamasına dahil edilemeyecek, sonraki dönemlerde indirilmek üzere devredecektir.

d) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesi ile %18 oranına tabi ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçların tesliminde %1 oranı uygulanmasının süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

e) 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesinin 2. bendi ile Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçların alımında ödenen KDV’den indirilemeyen kısmın iade hesabına dâhil edilmesi öngörülmüştür. Üstelik bu uygulamanın 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

31 Ekim 2018 tarihinden önce %18 oranında KDV ödenerek satın alınmış veya ithal edilmiş olup trafiğe kayıt ve tescil edilmemiş olan yeni araçların %1 oranında satışı dolayısıyla indirim konusu yapılamayan KDV,  indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade hesabına dâhil edilebilecektir. İade hesabına, %1 oranında teslim edilen söz konusu araçlarla ilgili genel idare giderleri ve ATİK’lerden de pay verilebileceği tabiidir.

f) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile traktör, kamyon ve TIR’lar tarafından çekilen KDV oranı %18 olan römork ve yarı römorkların 1 Ocak 2019 ilâ 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca bu mallardan trafiğe kayıt ve tescil ettirilmemiş yeni olanların alımında ödenen öden KDV’den indirilemeyen kısım, iade edilecek KDV hesabına dahil edilebilecektir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış (%23,73) ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca, Damga Vergisi Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 sıra numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile;

2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olsa da Cumhurbaşkanlığı kararı ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları %15,9 (onbeş virgül dokuz) oranında artırılarak belirlenmiştir. Böylece MTV artışı yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU    

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No’lu Tebliğ ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) ÖTV Kanun’u eki (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan, motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altındaki binek otomobilleri ile çift sıra koltuklu panelvanların ve sürücü dahil 9 kişilik (8+1) oturma yeri olan araçların ÖTV oranlarında 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere yapılan indirim, 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019’a kadar uzatılmıştır.

b) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan yer alan motosikletlerden;

  • Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyen benzinli motosikletlerin,
  • Motor gücü 20 kW’ı geçmeyen elektrik motorlu motosikletlerin,
  • Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı iki, üç ve dört tekerlekli taşıtların,

ÖTV oranı 1 Ocak 2019 ilâ 31 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir.

c) Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 150 $/ton tutarında alınmakta olan tütün fonu 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle sıfıra indirilmiştir.

d) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerde uygulanan maktu ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır.

e) ÖTV Kanun’u eki (IV) sayılı listede yer alan mallardan, bazı G.T.İ.P. numaralı beyaz eşyalar için %6,7 olan ÖTV oranı, 31 Ekim 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında -0- olarak belirlenmiş; 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de sıfır ÖTV oranı uygulaması 31 Mart 2019’a kadar uzatılmıştır.

f) 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile, malul ve engellilerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki binek otomobillerinden;

  • Hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.000 TL’yi aşanları yurt içinden alımında,
  • ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247.000 TL'yi aşanları ithalinde,

ÖTV istisnası uygulanamayacaktır.

GİDER VERGİLERİ KANUNU

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2019 tarihinden itibaren 65,00 TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

EMLAK VERGİSİ KANUNU

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar çerçevesinde;

2017 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren yeniden başlamış bulunan mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Mükellefiyeti 2019 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%23,73/2= %11,865 ) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre;

a) 1/1/2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

b) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesindeki vergi tarifesi 01.01.2019 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında (2018 yılı için %23,73) artırılarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

HARÇLAR KANUNU

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 83 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞ

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe giren 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddenin uygulamasına dair açıklamalarda bulunulmuştur.