2018 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

2018 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.

A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 490 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

2. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 1.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 490 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2018 yılında 16,00 TL. olarak uygulanacaktır. (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 302 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

4. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 302 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’ nin 34.000 TL’ si için 6.060 TL
(ücret gelirlerinde 120.000 TL.’nin 34.000 TL.’si için 6.060 TL) fazlası
% 27
80.000 TL’ den fazlasının 80.000 TL’ si için 18.480 TL, fazlası
(ücret gelirlerinde 120.000 TL.’den fazlasının 120.000 TL.’si  için  29.280 TL)
% 35

2017 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. (27.12.2016  tarih, 29931 sayılı Resmi Gazete, 296 sayılı G.V. Genel Tebliği)

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’ nin 13.000 TL’ si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’ nin 30.000 TL’ si için 5.350 TL
(ücret gelirlerinde 110 .000 TL.’nin 30.000 TL.’si için 5.350 TL) fazlası
% 27
70.000 TL’ den fazlasının 70.000 TL’ si için 16.150 TL, fazlası
(ücret gelirlerinde 110.000TL.’den fazlasının 110.000 TL.’si için 26.950TL)
% 35

5. Özel Usulsüzlük Cezaları:

a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.2018 tarihinden itibaren 240,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000,00 TL’ yi geçemez. (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 490 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2018 yılında 240,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000,00 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000,00TL’yi aşamaz. (29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 490 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

6. Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiştir. (11.11.2017 Tarih, 30237 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

7. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2017 yılı için 3.900,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 4.400,00 TL. olarak uygulanacaktır. (29.12.2017 Tarih, 30285 sayılı Resmi Gazete, 302 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2017 yılı için 30.000 TL.yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

30.000,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 30.000,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

Örnek 1:

2017 Yıllık işyeri kirası (Brüt)        40.000,00
Götürü gider %15 ( – )                        6.000,00
………………………………………………________
Beyan edilecek işyeri kirası           34.000,00
Hesaplanan G.V.                                6.430,00
Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)     8.000,00
………………………………………………________
İadesi gereken Gelir Vergisi              1.570,00

Örnek 2:

2017 Yıllık işyeri kirası (Brüt)     160.000,00
Götürü gider %15      ( – )               24.000,00
………………………………………………________
Beyan edilecek işyeri kirası         136.000,00
Hesaplanan G.V.                               39.250,00
Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)    32.000,00
………………………………………………________
Ödenecek Gelir Vergisi                      7.250,00

Örnek 3:

2017 Yıllık konut kira geliri             12.000,00
Vergiden istisna tutar                         3.900,00
………………………………………………________
Kalan                                                     8.100,00
Götürü gider % 15   ( – )                      1.215,00
………………………………………………________
Gelir Vergisi matrahı                          6.885,00
………………………………………………________
Ödenecek Gelir Vergisi                       1.032,75 

8. Damga Vergisi:

01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

– Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :  (Binde 9,48)

– Kira Mukavelenameleri :                                                         (Binde 1,89)

(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Beyanname ve Bildirgeler:

– Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar : (Binde 7.59)

– Yıllık gelir vergisi beyannameleri :                                                   58,80 TL.

– Kurumlar vergisi beyannameleri :                                                     78,50 TL.

– Muhtasar Beyannameler :                                                                   38,80 TL.

– Katma değer vergisi beyannameleri :                                                38,80 TL.

– Diğerleri :                                                                                                 38,80 TL.

– Belediyelere verilen beyannameler :                                                   28,90 TL.

– Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri :     28,90 TL.

– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler :                                    78,50 TL.

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

– Bilançolar :                                                                                               45,40 TL.

– Gelir Tabloları :                                                                                         21,80 TL.

– İşletme Hesabı Özetleri :                                                                         21,80 TL.

(29.12.2017 Tarih, 30285 sayılı Resmi Gazete, 62 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

9. 2017 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanları:

2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %14,47’ dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %11,18 tür.

Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18) %129,43 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2.fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevii tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

10. Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2018 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4.üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556,00 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656,00 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.656,00 TL

olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde
 İlk                           240.000 TL için 1 10
 Sonra gelen             570.000 TL için 3 15
 Sonra gelen          1.270.000 TL için 5 20
 Sonra gelen          2.200.000 TL için 7 25
 Matrahın              4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

(29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 49 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 

11. Motorlu Taşıtlar Vergisi:

01.01.2018 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
No 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
 2-Motosikletler
   100 –   250 cm³ e kadar 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00
   251 –   650 cm³ e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00 587,00 288,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 888,00 587,00 288,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 2.241,00 1.339,00 587,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.687,00 2.241,00 888,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00
  46 kişi ve yukarısı 3.587,00 2.991,00 1.791,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 797,00 529,00 260,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.611,00 935,00 529,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.421,00 2.014,00 797,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00
   20.001 kg ve yukarısı 4.039,00 3.229,00 1.877,00

(29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 49 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 

12. Emlak Vergisi:

Mükelleflerin 2018 yılına ait bina, arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 28.11.2017 tarihli 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden belirlenmiş olup, vergi matrahları metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Belirlenecek olan yeni emlak vergi değerleri 2017 yılı için belirlenen değerlerin %50’sinden fazla olamaz.

(26.12.2017 Tarih, 30282 Sayılı Resmi Gazete, 72 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

13. Çevre Temizlik Vergisi:

01.01.2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.625 2.750 2.250 2.000 1.712
2. Grup 2.250 1.712 1.375 1.125 1.000
3. Grup 1.712 1.125 1.000 712 562
4. Grup 712 562 425 362 275
5. Grup 425 362 250 237 200
6. Grup 237 200 125 112 85
7. Grup 85 66 46 40 30

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.900 2.200 1.800 1.600 1.370
2. Grup 1.800 1.370 1.100 900 800
3. Grup 1.370 900 800 570 450
4. Grup 570 450 340 290 220
5. Grup 340 290 200 190 160
6. Grup 190 160 100 90 68
7. Grup 68 53 37 32 24

2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(29.12.2017 Tarih, 30285 Sayılı Resmi Gazete, 50 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

14. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

2018 Takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
Bekar 152,18
Evli
eşi çalışan
152,18 Evli
eşi çalışmayan
182,51
Evli eşi
çalışan 1 çocuk
175,00 Evli
eşi çalışmayan 1 çocuk
205,44
Evli eşi
çalışan 2 çocuk
197,83 Evli
eşi çalışmayan 2 çocuk
228,16
Evli eşi
çalışan 3 çocuk
228,56 Evli
eşi çalışmayan 3 çocuk
257,70
Evli eşi
çalışan 4 çocuk
243,48 Evli
eşi çalışmayan 4 çocuk
258,70
Evli eşi
çalışan 5 çocuk
258,70 Evli
eşi çalışmayan 5 çocuk
258,70

B– SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Asgari Ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılında  (01.01.2018 – 31.12.2018) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir. (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1)

2. Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

Özel Sektör İçin:

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında;

– Günlük alt sınır =         67,65 TL.

– Aylık alt sınır =        2.029,50 TL.

– Günlük üst sınır =      507,38 TL.

– Aylık üst sınır =     15.221,40 TL.

olarak tespit edilmiştir.