NEDİR BU E-ARŞİV FATURA?

Bu Konu Tüm Mükellefleri İlgilendiriyor! 509 Sıra No’lu Vuk Genel Tebliğ E-Arşiv

Fatura Hakkında Özet Bilgiler  

 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetsolmaz/003/

Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.tr

1) E-Arşiv fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler tarafından,

2) E-Fatura uygulamasına dâhil olmayanlara ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen,

3) Alıcının talebine göre kâğıt veya elektronik ortamda iletilebilen,

4) Düzenleyenin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ettiği,

5) Kâğıt ortamdaki fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir belgedir.

B) E-ARŞİV FATURA UYGULMASINA DÂHİL OLACAKLAR

1) E-Fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler, 01.01.2020 tarihine kadar

2) Tebliğin yayım tarihi itibariyle ihtiyari olarak E-Fatura uygulamasına geçmiş mükellefler, 01.01.2020 tarihine kadar

3) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayımlayanlar ile internet reklamcılığı aracıları 01.01.2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak olan mükellefler ise; işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

4) Başkanlık yapacağı analiz ve incelemeler neticesinde; riskli ya da vergiye uyumu düşük olduğu tespit edilen mükellef veya mükellef gruplarını; faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle E-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükellef, belirtilen süreler içinde E-Arşiv Faturaya geçmek zorundadır.

- 509 Numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan V.7 ve VIII. numaralı bölümlerde belirtilen istisnalar haricinde E-Arşiv Fatura göndermek ve almak zorunludur!

C) TEBLİĞİN GETİRDİĞİ EN ÖNEMLİ YENİLİK

Aşağıdaki Durumlarda E-Arşiv Fatura Kesilmesi Zorunludur!

- Karşı taraf vergi mükellefi değilse ve KDV dâhil toplam tutarı 30.000 TL’yi geçiyorsa,

- Vergi mükelleflerine düzenlenenlerde ise KDV dâhil 5.000 TL’yi geçiyorsa,

Örnek: Diyelim Ki Karşı Taraf Vergi Mükellefiyetine Haiz Bir Firma ve Biz Bu Firmaya 5.000 TL Üzeri Fatura Keseceğiz!

E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura mükellefiyetimiz olmasa da; vergiler dâhil 5.000 TL üstü keseceğimiz faturayı, E-Arşiv Fatura olarak kesmek zorundayız.

Burada önemli olan bir diğer husus ise; 5.000 TL limitini aşan fatura düzenledik diye E-Arşiv faturayı geçmiş olmuyoruz. Sadece limit üstündeki fatura, E-Arşiv Fatura oluyor.

E-Arşiv Faturanızı;

E-imza ya da mali mühür almadan, Entegratör ile anlaşmaya gerek olmadan,  ebelge.gib.gov.tr üzerinden kesebileceksiniz. Sistem şimdilik aktif değil ama yakın zamanda bu konu netleşecektir.

D) FATURA TUTARINI BÖLEREK, E-ARŞİV FATURA KESME SORUMLULUĞUNDAN KAÇINILABİLİR Mİ?

Aynı gün içinde aynı kişilere düzenlenen faturalar birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil toplamının yukarıda belirtilen tutarları aşması durumunda; söz konusu faturaların E-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gerekmektedir.

“Ay içinde birkaç güne bölerim, ertesi gün keserim” diye düşünenlere önerim;

BA-BS formları ile tespiti oldukça kolay, bu yüzden vazgeçin.

E-Arşiv Fatura düzenlenmemesi durumunda VUK 353. Maddesinde öngörülen cezai yaptırımlar uygulanır. (VUK 353. maddesindeki ilgili cezai tutarlar, bir önceki yazımda yer almaktadır)

E) E-ARŞİV FATURADA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

1) E-Arşiv Faturanın düzenleme tarihi ve belge numarası.

2) E-Arşiv Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

3) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.

5) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

6)Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

Mükellefler E-Arşiv Fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

F) ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA DÜZENLENEN E-ARŞİV FATURALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin; internet üzerinden yaptığı satışları E-Arşiv Fatura olarak elektronik ortamda iletmeleri zorunludur. Söz konusu satışa ilişkin E-Arşiv faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin; sevk edilen malın yanında bulunması gerekir.

Elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek E-Arşiv faturalarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur. Ayrıca fatura üzerinde “bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesi yer almalıdır.

  1. Satış işleminin yapıldığı web adresi
  2. Ödeme şekli
  3. Ödeme tarihi
  4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi
  5. Satışa konu olan malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih
  6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar

Müşteri aldığı ürünü iade etmek isterse; kendisine gönderilen faturanın arkasında yer alan iadeye ilişkin bilgileri doldurup imzalamak suretiyle satıcıya geri gönderir. (Bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer)

07.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)